store
คลัสเตอร์กุ้งกุลาดำภาคใต้

call 0818099616


สินค้าที่เปิดให้จอง
ไม่มีสินค้า
สินค้าทั้งหมด
  • กุ้งกุลาดำปลอดสาร 2 รอบ
  • กุ้งกุลาดำลายเสือ 2 รอบ
  • กุ้งกุลาดำลายเสือ 3 รส 1 รอบ
  • กุ้งกุลาดำลายเสือแช่แข็ง 6 รอบ
  • กุ้งขาวสดไบโอชริมป์ 1 รอบ
  • กุ้งขาวสดไบโอชริมป์ (ฟาร์มภูเก็ต) 1 รอบ
  • กุ้งขาวสดไบโอชริมป์จากฟาร์มพังงา 1 รอบ
  • กุ้งขาวไบโอชริมป์ 1 รอบ
  • กุ้งลายเสือ 3 รสแบบกล่อง 4 รอบ
  • กุ้งลายเสือ 3 รสแบบถุง 2 รอบ
© 2562 - 2563 กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
ระบบใช้งานได้ฟรีสำหรับเกษตรกรที่มีมาตรฐาน GAP กรมประมง