ตารางแสดงรายชื่อฟาร์ม White list - มีรอบการผลิตภายใน 60 วัน

* หากฟาร์มไม่มีการผลิตกุ้งในรอบ 2 เดือนรายชื่อจะไม่ปรากฏใน list * | กดที่เลขทะเบียนฟาร์มเพื่อดูรายละเอียด

กำลังจัดเรียงข้อมูล...

© 2562 - 2563 White list hatchery
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
แจ้งข้อผิดพลาดหรือปัญหาการใช้งานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
โทรศัพท์ (กวท.) โทรศัพท์ (กวก.) จันทร์-ศุกร์ 8:30-16:30 อีเมล์