กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
คชก

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสาร โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ (คชก ปี 64) ได้ที่ LINE@COASTALCARES

คู่มือโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564


เปิดรับสมัครบริษัทหรือผู้ประกอบการแล้ววันนี้ (หมดเขต 15 ก.ย. 64) สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ 0 2561 3997, 0 2940 6295

ประกาศรายชื่อบริษัทหรือผู้ประกอบการ

แนะนำสินค้าและบริการ

การรับสมัคร

จัดส่งทั้ง เอกสารฉบับจริง และ ไฟล์เอกสาร (PDF)

เอกสารฉบับจริง >> ยื่นเอกสารด้วยตนเอง/จัดส่งทางไปรษณีย์

ที่อยู่: กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและพัฒนาธุรกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ไฟล์เอกสาร (PDF) >> จัดส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF มายัง E-mail โครงการฯ

E-mail: shrimpproject2021@gmail.com

คุณสมบัติและเงื่อนไขบริษัทฯ

ระบบอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)

ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ

พลาสติก Polyethylene (PE)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คชก.64-01 แบบฟอร์มคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับบริษัทหรือผู้ประกอบการ Download >>> pdf

คชก.64-11 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ Download >>> pdf

คชก.64-12 แบบรับรองคุณสมบัติของบริษัทหรือผู้ประกอบการโครงการฯแบบรับรองคุณสมบัติของบริษัทหรือผู้ประกอบการ โครงการฯ Download >>> pdf

คชก.64-13 แบบสรุปคุณลักษณะเฉพาะสินค้าและเงื่อนไขการบริการ ระบบพลังงานแสงอาทิต์ (Solar cell) Download >>> pdf

คชก.64-13 แบบสรุปคุณลักษณะเฉพาะสินค้าและเงื่อนไขการบริการ พลาสติก Polyethylene (PE) Download >>> pdf

คชก.64-13 แบบสรุปคุณลักษณะเฉพาะสินค้าและเงื่อนไขการบริการ ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ Download >>> pdf

หนังสือมอบอำนาจ Download >>> docx หรือ pdf


ช่องทางยื่นใบสมัครทั้ง 35 จังหวัด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คชก.64-02 แบบฟอร์มคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับเกษตรกร Download >>> pdf

คชก.64-03 หนังสือรับรองสมาชิกภาพของเกษตรกร Download >>> pdf

คชก.64-04 แผนการใช้เงิน Download >>> docx หรือ pdf

คชก.64-05 แผนผังโครงสร้างฟาร์มของสถานประกอบกิจการ Download >>> docx หรือ pdf

คชก.64-11 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ Download >>> pdf


โครงการฯ ฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คชก.64-06 แบบสรุปรายชื่อเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ Download >>> docx หรือ pdf

คชก.64-07 แบบติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้งทะเลโครงการฯ Download >>> docx หรือ pdf

คชก.64-08 รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน Download >>> docx หรือ pdf

คชก.64-09 แบบรายงานรายละเอียดการใช้เงิน โครงการฯ ประจำเดือน Download >>> docx หรือ pdf

คชก.64-10 ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายโครงการฯ Download >>> docx หรือ pdf