กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
คชก

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสาร โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ (คชก ปี 64) ได้ที่ LINE@COASTALCARES(@281kxxaj)

คู่มือโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564ประกาศรายชื่อบริษัทหรือผู้ประกอบการ

แนะนำสินค้าและบริการ

ตรวจสอบสถานะการสมัครของเกษตรกร

ช่องทางยื่นใบสมัครทั้ง 35 จังหวัด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คชก.64-02 แบบฟอร์มคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับเกษตรกร Download >>> pdf

คชก.64-03 หนังสือรับรองสมาชิกภาพของเกษตรกร Download >>> pdf

คชก.64-04 แผนการใช้เงิน Download >>> docx หรือ pdf

คชก.64-05 แผนผังโครงสร้างฟาร์มของสถานประกอบกิจการ Download >>> docx หรือ pdf

คชก.64-11 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ Download >>> pdf

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับอนุมัติสินเชื่อที่สำคัญของโครงการฯ

ตอบข้อสงสัย คำถามที่พบบ่อย (Q&A) Download >>> pdf


โครงการฯ ฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คชก.64-06 แบบสรุปรายชื่อเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ Download >>> docx หรือ pdf

คชก.64-07 แบบติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้งทะเลโครงการฯ (ปรับปรุง เม.ย. 65) Download >>> docx หรือ pdf

คชก.64-14 แบบติดตามผลการดำเนินการโครงการฯ (เม.ย. 65) Download >>> docx หรือ pdf

คชก.64-08 รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน Download >>> docx หรือ pdf

คชก.64-09 แบบรายงานรายละเอียดการใช้เงิน โครงการฯ ประจำเดือน Download >>> docx หรือ pdf

คชก.64-10 ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายโครงการฯ Download >>> docx หรือ pdf