มีการแสดงความเห็น 12 ครั้ง

ร่วมประชาพิจารณ์ และให้ข้อคิดเห็นต่อ

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปูทะเล พ.ศ. 2564 – 2566

***หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 8 มีนาคม 2564
โปรดให้ความเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปูทะเลพ.ศ. 2564 – 2566
เก็บข้อมูลโดย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง

1-14 (0%)

ข้อมูลทั่วไป