สถิติการเข้าชมเว็บ
ผู้ขายทั้งหมด 405 ราย, ลูกค้าทั้งหมด 2,714 ราย, ประมงจังหวัด 78 จังหวัดเข้าร่วมแล้ว
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้วทุกจังหวัดรวมกัน 375 ราย
1 กฤช โพธิ์ประดิษฐ์ ผู้ประสานงาน 0904945752
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
2 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ผู้ประสานงาน 077-800134-5
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
3 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ผู้ประสานงาน 032426032
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
4 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ประสานงาน 0936466155
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
5 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ประสานงาน 055705063
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 5 ราย
6 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ผู้ประสานงาน 074311302
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 7 ราย
7 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประสานงาน 0852804853
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 6 ราย
8 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน 0966809174
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 8 ราย
9 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ผู้ประสานงาน 074604631
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
10 สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ประสานงาน 037217003
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
11 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ผู้ประสานงาน 076481438
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 13 ราย
12 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ผู้ประสานงาน 055322707
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
13 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ประสานงาน 042378471
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 4 ราย
14 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ผู้ประสานงาน 073213971
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
15 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ประสานงาน 021739230
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 5 ราย
16 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ผู้ประสานงาน 044244373
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 21 ราย
17 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ผู้ประสานงาน 065-3500381
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
18 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประสานงาน 032602010
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 6 ราย
19 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ประสานงาน 036507184
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
20 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ผู้ประสานงาน 038-694094
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
21 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ประสานงาน 034411846
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 0 ราย
22 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประสานงาน 045243033
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 61 ราย
23 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ผู้ประสานงาน 032337656
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
24 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ผู้ประสานงาน 076212460
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
25 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ผู้ประสานงาน 034340034
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 10 ราย
26 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ผู้ประสานงาน 025950982
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 6 ราย
27 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ ผู้ประสานงาน 044-811943
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 0 ราย
28 สำนักงานประมงจังหวัดเลย ผู้ประสานงาน 0956626058 นายธงชัย บัวระภา
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
29 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ผู้ประสานงาน 054511999 ไกรเดช โลกคำลือ
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
30 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ประสานงาน 0899502458 นางสาวชุติพร ฟูปิง
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 4 ราย
31 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ประสานงาน 0863545065 พรณิชา วชิระภูมิชล
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 6 ราย
32 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ผู้ประสานงาน 054716421 ศิริวรรณ กาบุญ
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
33 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร ผู้ประสานงาน 077511298 วาริน อ่วมเทศ
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 10 ราย
34 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประสานงาน 0816442687 อรรถพล หนูสุทธิ์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
35 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ประสานงาน 0953268636 นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
36 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประสานงาน 053328491 นายวีชาติ เจอภัสสรรุ่ง
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 14 ราย
37 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ผู้ประสานงาน 0805471686 อำพล ปานทะวงศ์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 17 ราย
38 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ผู้ประสานงาน 0819172546 ปณิธาน ยิ้มพงษ์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
39 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ประสานงาน 0622436677 ภูษิต จันทร์เพชร
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 8 ราย
40 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย ผู้ประสานงาน 0946185695 นายบุญรัฐ อินทรทัศน์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 12 ราย
41 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ผู้ประสานงาน 0839095994 นายสมพงษ์ อุ่นอ้าย
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 0 ราย
42 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ผู้ประสานงาน 083-4030589 นายปรีชา ขันน้ำเที่ยง
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 4 ราย
43 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ผู้ประสานงาน 0956492748 นายปรเมษฐ สุขะปรเมษฐ
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
44 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ผู้ประสานงาน 0822837473 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 4 ราย
45 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ผู้ประสานงาน 056611126 นางสาวจิณห์วรา หลานจันทร์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 7 ราย
46 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ประสานงาน 0818852374 นางสาวพจนีย์ ปิยะตระกูล
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 6 ราย
47 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ผู้ประสานงาน 0897004829 น.ส.รัตนา ใจเย็น
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
48 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ผู้ประสานงาน 0882827576 นายเฉลิมเกียรติ อนันตรังสรรค์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
49 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ประสานงาน 0844568952 นายชำนาญวิทย์ คำมะณี
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 0 ราย
50 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ผู้ประสานงาน 038398049 นายกตัญญู ทองภู่
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
51 สำนักงานประมงจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน 0936649422 สุภาพร ทองทิพย์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 0 ราย
52 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ผู้ประสานงาน 0843121780 นายยงยุทธ เล็บกะเต็บ
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 5 ราย
53 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ผู้ประสานงาน 0918670709 saktanakummungkun
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 11 ราย
54 สำนักงานประมงจังหวัดตราด ผู้ประสานงาน 039511269 นางสาวธนตา ศิริอนันต
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 7 ราย
55 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ผู้ประสานงาน 0878533142 นายมลากูล ฉายแสง
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
56 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ผู้ประสานงาน 0660973608 ชัชวาล อินทรมนตรี
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
57 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ประสานงาน 0952475377 รวิวรรธ​ รัตนราช
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 6 ราย
58 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ผู้ประสานงาน 0825277645 ปพน เรืองทอง
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
59 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ผู้ประสานงาน 0810320012 khuanjira jiamprasert
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 6 ราย
60 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานงาน 0649302110 นางสาวชนิกานต์ โชติมา
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
61 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ผู้ประสานงาน 0844149364 มนณกร สกุลปภาพงศ์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
62 สำนักงานประมงจังหวัดตาก ผู้ประสานงาน 055515616 วิชยุตม์ แก้วฟองคำ
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
63 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ประสานงาน 0652405935 Chiranthanin pagirana
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 5 ราย
64 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ผู้ประสานงาน 0849928935 นางสาวศิริพร เดชทองคำ
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
65 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ผู้ประสานงาน 0652406473 มลทิยา ป่าหวาย
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
66 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ผู้ประสานงาน fpo-lopburi@hotmail.com น.ส.วันเพ็ญ โพธิ์โต
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
67 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ผู้ประสานงาน bestja2017@gmail.com นายณัฐวุฒิ สราญรมย์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
68 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ผู้ประสานงาน 0804611096 ไพรสุดา รักษาก้านตง
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
69 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ผู้ประสานงาน 0631974288 นางสาวภคพร ไหสุภา
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
70 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ผู้ประสานงาน 0989809657/044514590 น.ส.กรรณิการ์ บุญลอย
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
71 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ประสานงาน 0986213466 อรุณรัตน์​ วงศ์สมศรี
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
72 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ผู้ประสานงาน 0931379933 นางสุกัญญา เสาธง
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
73 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ผู้ประสานงาน 0942639365 ธีรเดช วงศ์ภักดี
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 0 ราย
74 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ผู้ประสานงาน 0874612626 นางสาวเบญจมาภรณ์ สุภรณ์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
75 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ประสานงาน 0906288602 นายวิสูตร รัตนสิงห์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
76 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานงาน 0851179777 นายกัณฐิวัชร ปลอดเกิด
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 4 ราย
77 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว ผู้ประสานงาน 0902695449 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 0 ราย
78 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ประสานงาน 0819433918 นายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 7 ราย

ที่ถูกแบน 5 ราย


จำนวนออร์เดอร์ทั้งหมด 6,427 ออร์เดอร์

รอแนบหลักฐานการชำระเงิน
2.01%, 129 ออร์เดอร์
รอตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน
0.44%, 28 ออร์เดอร์
หลักฐานการชำระเงินถูกต้อง
1.32%, 85 ออร์เดอร์
ยกเลิกการสั่งซื้อโดยผู้ขาย
2.85%, 183 ออร์เดอร์
ยกเลิกการสั่งซื้อโดยผู้ซื้อ
5.71%, 367 ออร์เดอร์
ได้รับสินค้าแล้ว
83.68%, 5,378 ออร์เดอร์
รอเก็บเงินปลายทาง
4.00%, 257 ออร์เดอร์


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด (อัพเดตทุก 1 ชั่วโมง เริ่มเก็บข้อมูล 11 ธ.ค. 2562)