ติดต่อกับเรา

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
029406295 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
coastalbusiness.2020@gmail.com
vichakarn6504@hotmail.com
vichakarn6504@yahoo.com
ประมงจังหวัด 77 จังหวัดเข้าร่วมแล้ว
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้วทุกจังหวัดรวมกัน 410 ราย
1 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ผู้ประสานงาน 077-800134-5
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 0 ราย
2 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ผู้ประสานงาน 032426032
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
3 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ประสานงาน 0936466155
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
4 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ประสานงาน 055705063
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 5 ราย
5 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ผู้ประสานงาน 074311302
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 13 ราย
6 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประสานงาน 0852804853
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 6 ราย
7 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน 0966809174
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 8 ราย
8 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ผู้ประสานงาน 074604631
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
9 สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ประสานงาน 037217003
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
10 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ผู้ประสานงาน 076481438
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 13 ราย
11 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ผู้ประสานงาน 055322707
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
12 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ประสานงาน 042378471
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 4 ราย
13 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ผู้ประสานงาน 073213971
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
14 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ประสานงาน 021739230
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 5 ราย
15 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ผู้ประสานงาน 044244373
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 23 ราย
16 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ผู้ประสานงาน 065-3500381
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
17 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประสานงาน 032602010
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 6 ราย
18 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ประสานงาน 036507184
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
19 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ผู้ประสานงาน 038-694094
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
20 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ประสานงาน 034411846
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 0 ราย
21 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประสานงาน 045243033
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 61 ราย
22 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ผู้ประสานงาน 032337656
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
23 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ผู้ประสานงาน 076212460
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
24 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ผู้ประสานงาน 034340034
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 10 ราย
25 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ผู้ประสานงาน 025950982
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 0 ราย
26 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ ผู้ประสานงาน 044-811943
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 0 ราย
27 สำนักงานประมงจังหวัดเลย ผู้ประสานงาน 0956626058 นายธงชัย บัวระภา
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
28 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ผู้ประสานงาน 054511999 ไกรเดช โลกคำลือ
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
29 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ประสานงาน 0899502458 นางสาวชุติพร ฟูปิง
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 4 ราย
30 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ประสานงาน 0863545065 พรณิชา วชิระภูมิชล
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 6 ราย
31 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ผู้ประสานงาน 054716421 ศิริวรรณ กาบุญ
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 8 ราย
32 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร ผู้ประสานงาน 077511298 วาริน อ่วมเทศ
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 10 ราย
33 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประสานงาน 0816442687 อรรถพล หนูสุทธิ์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
34 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ประสานงาน 0953268636 นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
35 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประสานงาน 053328491 นายวีชาติ เจอภัสสรรุ่ง
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 14 ราย
36 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ผู้ประสานงาน 0805471686 อำพล ปานทะวงศ์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 17 ราย
37 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ผู้ประสานงาน 0819172546 ปณิธาน ยิ้มพงษ์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
38 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ประสานงาน 0622436677 ภูษิต จันทร์เพชร
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 9 ราย
39 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย ผู้ประสานงาน 0946185695 นายบุญรัฐ อินทรทัศน์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 12 ราย
40 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ผู้ประสานงาน 0839095994 นายสมพงษ์ อุ่นอ้าย
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 0 ราย
41 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ผู้ประสานงาน 083-4030589 นายปรีชา ขันน้ำเที่ยง
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 4 ราย
42 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ผู้ประสานงาน 0956492748 นายปรเมษฐ สุขะปรเมษฐ
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
43 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ผู้ประสานงาน 0822837473 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 4 ราย
44 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ผู้ประสานงาน 056611126 นางสาวจิณห์วรา หลานจันทร์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 7 ราย
45 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ประสานงาน 0818852374 นางสาวพจนีย์ ปิยะตระกูล
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 6 ราย
46 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ผู้ประสานงาน 0897004829 น.ส.รัตนา ใจเย็น
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 5 ราย
47 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ผู้ประสานงาน 0882827576 นายเฉลิมเกียรติ อนันตรังสรรค์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
48 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ประสานงาน 0844568952 นายชำนาญวิทย์ คำมะณี
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 0 ราย
49 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ผู้ประสานงาน 038398049 นายกตัญญู ทองภู่
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
50 สำนักงานประมงจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน 0936649422 สุภาพร ทองทิพย์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 0 ราย
51 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ผู้ประสานงาน 0843121780 นายยงยุทธ เล็บกะเต็บ
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 5 ราย
52 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ผู้ประสานงาน 0918670709 saktanakummungkun
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 15 ราย
53 สำนักงานประมงจังหวัดตราด ผู้ประสานงาน 039511269 นางสาวธนตา ศิริอนันต
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 7 ราย
54 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ผู้ประสานงาน 0878533142 นายมลากูล ฉายแสง
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
55 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ผู้ประสานงาน 0660973608 ชัชวาล อินทรมนตรี
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
56 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ประสานงาน 0952475377 รวิวรรธ​ รัตนราช
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 9 ราย
57 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ผู้ประสานงาน 0825277645 ปพน เรืองทอง
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
58 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ผู้ประสานงาน 0810320012 khuanjira jiamprasert
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 6 ราย
59 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานงาน 0649302110 นางสาวชนิกานต์ โชติมา
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
60 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ผู้ประสานงาน 0844149364 มนณกร สกุลปภาพงศ์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
61 สำนักงานประมงจังหวัดตาก ผู้ประสานงาน 055515616 วิชยุตม์ แก้วฟองคำ
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
62 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ประสานงาน 0652405935 Chiranthanin pagirana
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 5 ราย
63 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ผู้ประสานงาน 0849928935 นางสาวศิริพร เดชทองคำ
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
64 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ผู้ประสานงาน 0652406473 มลทิยา ป่าหวาย
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
65 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ผู้ประสานงาน fpo-lopburi@hotmail.com น.ส.วันเพ็ญ โพธิ์โต
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
66 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ผู้ประสานงาน bestja2017@gmail.com นายณัฐวุฒิ สราญรมย์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 3 ราย
67 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ผู้ประสานงาน 0804611096 ไพรสุดา รักษาก้านตง
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
68 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ผู้ประสานงาน 0631974288 นางสาวภคพร ไหสุภา
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 7 ราย
69 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ผู้ประสานงาน 0989809657/044514590 น.ส.กรรณิการ์ บุญลอย
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 2 ราย
70 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ผู้ประสานงาน 0931379933 นางสุกัญญา เสาธง
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 7 ราย
71 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ผู้ประสานงาน 0942639365 ธีรเดช วงศ์ภักดี
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 0 ราย
72 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ผู้ประสานงาน 0874612626 นางสาวเบญจมาภรณ์ สุภรณ์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
73 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานงาน 0851179777 นายกัณฐิวัชร ปลอดเกิด
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 8 ราย
74 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว ผู้ประสานงาน 0902695449 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 0 ราย
75 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ประสานงาน 0819433918 นายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 7 ราย
76 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ประสานงาน 0993545982 นางสาวศิริพร วุทธาคง
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 1 ราย
77 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ประสานงาน 0615893036 นายณัฐพงษ์ สุขโข
อนุมัติเกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายสินค้าแล้ว 5 ราย

ตำแหน่งที่ตั้งของอาคารสำนักงานบน Google Map