คู่มือการใช้งาน Fisheries Shop

 • คู่มือการใช้งาน Fisheries Shop ดูตัวอย่างประเด็นที่มีในไฟล์คู่มือคลิก
 • ข้อแนะนำสำหรับผู้จำหน่ายสินค้า
  • หากจำหน่ายสินค้าแบบจ่ายเงินล่วงหน้าผ่านบัญชีธนาคารให้ผู้ขายเพิ่มบัญชีธนาคารในเมนู "ข้อมูลส่วนตัว" => "ช่องทางรับเงิน : บัญชีธนาคาร/พร้อยเพย์" ก่อนเปิดขายสินค้า
  • เมื่อเกิดคำสั่งซื้อ ให้ผู้ขายเป็นผู้ติดตามสถานะคำสั่งซื้อนั้น ๆ
  • ความหมายของสถานะ
   • สถานะ "รอแนบ" หรือ "รอแนบหลักฐานการชำระเงิน" หมายถึงรอผู้ซื้ออัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
   • สถานะ "รอตรวจ" หรือ "รอแนบหลักฐานการชำระเงิน" หมายถึงรอผู้ขายยืนยันหลักฐานการชำระเงิน
   • สถานะ "ตรวจแล้วถูก" หรือ "หลักฐานการชำระเงินถูกต้อง" หมายถึงผู้ขายยืนยันหลักฐานการชำระเงินว่าถูกต้อง
   • สถานะ "ตรวจแล้วไม่ถูก" หรือ "หลักฐานการชำระเงินไม่ถูกต้อง" หมายถึงผู้ขายยืนยันหลักฐานการชำระเงินว่าไม่ถูกต้อง
   • สถานะ "รอเก็บเงินปลายทาง" หมายถึงจ่ายเงินก็ต่อเมื่อได้รับสินค้า อาจเป็นได้ทั้งกรณีการนัดหมายสถานที่วันเวลาในการรับสินค้า หรือการส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ผู้ซื้อแจ้ง
   • สถานะ "รับของแล้ว" หรือ "ได้รับสินค้าแล้ว" หมายถึงผู้ขายยืนยันกับระบบว่าได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว
   • สถานะ "ผู้ซื้อยกเลิก" หรือ "ยกเลิกการสั่งซื้อโดยผู้ซื้อ" หมายถึงผู้ซื้อเป็นผู้กดยกเลิกคำสั่งซื้อ
   • สถานะ "ผู้ขายยกเลิก" หรือ "ยกเลิกการสั่งซื้อโดยผู้ขาย" หมายถึงผู้ขายเป็นผู้กดยกเลิกคำสั่งซื้อ
   • สุดท้ายผู้ขายจะต้องดำเนินการให้สถานะเป็น "ได้รับสินค้าแล้ว" หรือ "ยกเลิกการสั่งซื้อโดยผู้ซื้อ" หรือ "ยกเลิกการสั่งซื้อโดยผู้ขาย"

Fisheries Shop