เกี่ยวกับเรา

เว็บแอพพลิเคชันนี้ชื่อ ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ (Fisheries Shop)
ผู้พัฒนา กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านมาตรฐาน GAP ของกรมประมง ได้ใช้งาน
- เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของเกษตรกรจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคโดยตรง
เกษตรกรทุกคนใช้ฟรี ไม่มีค่าบริการ ไม่มีค่าสมัคร ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากกรมประมง
เกษตรกรที่มีความประสงค์ใช้งาน สามารถแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดหรือกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
(กรณีแจ้งความประสงค์มาที่กองฯ ท่านจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้อำนวยการกองฯ พร้อมระบุที่อยู่อีเมล์ที่จะใช้ในระบบนี้)

ทีมงาน

พรรณติยา ใจอ่อน
(กำกับดูแลประสานงาน)
นักวิชาการประมงชำนาญการ
กพช. กรมประมง
ภัทรรัตน์ เอี่ยมสอาด
(Art work, สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์)
นักวิชาการประมง
กพช. กรมประมง
ณัฐพล พิศหนองแวง
(ดูแลแฟนเพจ, เว็บไซต์, ประสานงาน)
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
กพช. กรมประมง
กฤช โพธิ์ประดิษฐ์
(พัฒนาระบบ)
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
กพช. กรมประมง