เกี่ยวกับเรา

เว็บแอพพลิเคชันนี้ชื่อ ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ (Fisheries Shop)
ผู้พัฒนา กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
งบประมาณในการพัฒนาระบบ ไม่ใช้งบประมาณ *ได้รับการสนับสนุนเซิฟเวอร์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านมาตรฐาน GAP ของกรมประมง ได้ใช้งาน
2. เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของเกษตรกรจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคโดยตรง
เกษตรกรทุกคนใช้ฟรี ไม่มีค่าบริการ ไม่มีค่าสมัคร ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากกรมประมง
เกษตรกรที่มีความประสงค์ใช้งาน สามารถแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ
และให้สำนักงานประมงจังหวัดพิจารณาเกษตรกรตาม ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อบริโภค โดยกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น หรือกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
(กรณีแจ้งความประสงค์มาที่กองฯ ท่านจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้อำนวยการกองฯ พร้อมระบุที่อยู่อีเมล์ที่จะใช้ในระบบนี้)

ทีมงานพัฒนาระบบ

พรรณติยา ใจอ่อน (ก้อย)
(กำกับดูแลประสานงาน)
นักวิชาการประมงชำนาญการ
ข้าราชการ สังกัด กพช. กรมประมง
ภัทรรัตน์ เอี่ยมสอาด (ปุ๊กลุ๊ก)
(IT Design)
นักวิชาการประมง
พนักงานราชการ สังกัด กพช. กรมประมง
ณัฐพล พิศหนองแวง (เม่น)
(IT Support)
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
พนักงานราชการ สังกัด กพช. กรมประมง
กฤช โพธิ์ประดิษฐ์ (ปอน)
(IT Programing)
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
พนักงานราชการ สังกัด กพช. กรมประมง