ออร์เดอร์ได้สิทธิ์ส่งฟรี
ชาตินิยม กะพงไทย (Seabass Fair) ครั้งที่ 2

ลำดับ จัดส่งโดย
1

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-0007643597, SB2-2327277402
ปลายทาง (ย่อ) วีณา ตุงชีพ /พระนครศรีอยุธยา 13150
2

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-0239332586
ปลายทาง (ย่อ) จิรารัตน์ /สมุทรปราการ 10560
3

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-0320134002
ปลายทาง (ย่อ) สายใจ​ วัญชนา /สมุทรปราการ 10540
4

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-0540072979
ปลายทาง (ย่อ) ณัฐพล พิศหนองแวง /นนทบุรี 11120
5

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-0605130040
ปลายทาง (ย่อ) กมลฉัตร พัศสุดี /กรุงเทพ 10600
6

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-0770237961
ปลายทาง (ย่อ) บุญธิญา บุตรยาแพง /กรุงเทพ 10210
7

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-0774678654
ปลายทาง (ย่อ) ปรีดาภรณ์ ผิวเหลือง /กรุงเทพ 10310
8

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-1164999143
ปลายทาง (ย่อ) จินตนา นักระนาด /ประจวบคีรีขันธ์ 77110
9

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-1304756557
ปลายทาง (ย่อ) วิไลพร รูปคม /สมุทรปราการ 10540
10

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-2263085879
ปลายทาง (ย่อ) ปิยะดา จันประเสริฐวงษ์ /นนทบุรี 11110
11

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-2551851067
ปลายทาง (ย่อ) ผาสุข สุขพร้อม /กรุงเทพ 10510
12

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-2686085686
ปลายทาง (ย่อ) พัชรนันท์ /นนทบุรี 11110
13

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-2806285768
ปลายทาง (ย่อ) มานิตา สิทธากุล /กรุงเทพฯ 10220
14

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-2948578778
ปลายทาง (ย่อ) รุจิรา ภาคสุชน /กรุงเทพฯ 10900
15

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-3173391521
ปลายทาง (ย่อ) ธัญนันท์ กันทะวงค์ /ลำพูน 51000
16

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-3218781783
ปลายทาง (ย่อ) ภวิกา ลิัมอุดมพร /นนทบุรี 11120
17

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-3257020388, SB2-7910686938
ปลายทาง (ย่อ) อภิเดช เพ็ชร์ทอง /ลพบุรี 15000
18
(ได้รับสินค้าแล้ว)
รหัสสั่งซื้อ SB2-3917050853
ปลายทาง (ย่อ) ปัทมา ระตะนะอาพร /กรุงเทพฯ 10900
19

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-4338232570
ปลายทาง (ย่อ) สุ​ธัญญา​ ชินไ​ธ​สง​ /นนทบุรี​ 11120
20
(ได้รับสินค้าแล้ว)
รหัสสั่งซื้อ SB2-4398470780
ปลายทาง (ย่อ) นวพร พินัยทรัพย์ /นนทบุรี 11130
21

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-4463833475
ปลายทาง (ย่อ) อัจฉรา เมฆากุล /นนทบุรี 11000
22

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-4696380466
ปลายทาง (ย่อ) ธดาภา /ปทุมธานี 12130
23

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-5062998394
ปลายทาง (ย่อ) ธนพร เฉิดสกุลกิจ /กทม. 10170
24

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-5662977531
ปลายทาง (ย่อ) พรรณิภา โวหารลึก /บึงกาฬ 38150
25

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-5969260884
ปลายทาง (ย่อ) ภิญญารัตน์ ชยาภรณ์ /กรุงเทพมหานคร 10900
26

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-6062113697
ปลายทาง (ย่อ) แก้วตา-สันติกิจการุณย์ /สมุทรปราการ 10270
27

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-6154786207
ปลายทาง (ย่อ) พัชร์ชิยา ราชภักดี /สมุทรปราการ 10290
28

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-6383876269
ปลายทาง (ย่อ) กรรณิการ์ มาระโภชน์ /ฉะเชิงเทรา 24000
29

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-6835470900
ปลายทาง (ย่อ) คมสัน ทองแถม /อุดรธานี 41160
30

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-7205516361
ปลายทาง (ย่อ) ปนัดดา เลี้ยวรุ่งโรจน์ /กรุงเทพมหานคร 10300
31

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-7210628231
ปลายทาง (ย่อ) กรรณิการ์ มาระโภชน์ /ฉะเชิงเทรา 24000
32

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-7222754199
ปลายทาง (ย่อ) นีรชา ใหญ่นามจันทร์ /กทม 10220
33

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-7267093478
ปลายทาง (ย่อ) ฐิติพร สุรวัฒนวิเศษ /กรุงเทพฯ 10220
34

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-7459314685
ปลายทาง (ย่อ) นวลจันทร์ คล้อยเอี่ยม /กรุงเทพ 10260
35

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-7509494268
ปลายทาง (ย่อ) Jidakarn Satakhunnithipong /นนทบุรี 11000
36

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-7510919538
ปลายทาง (ย่อ) มธุริน อัลฮับซี /กรุงเทพมหานคร 10230
37

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-7807033156
ปลายทาง (ย่อ) โชติรส อภิศักดิ์ศิริ /กรุงเทพ 10120
38

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-8937654694
ปลายทาง (ย่อ) ทิพวรรณ มีตำเนิน /กรุงเทพ 10160
39

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-9117474324
ปลายทาง (ย่อ) เพชรา บุญอำนวย /กรุงเทพมหานคร 10800
40

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-9286690343
ปลายทาง (ย่อ) tanaporn /นนทบุรี 11130
41

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-9390264709
ปลายทาง (ย่อ) ณราพร ธีรกัลยาณพันธุ์ /กรุงเทพ 10300
42

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-9563825436
ปลายทาง (ย่อ) สุรสิทธิ์ ตู้นิ่ม /กรุงเทพ 10210
43

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-9567580681
ปลายทาง (ย่อ) หรรษา ฤทธิวาจา /นนทบุรี 11000
44

ดูเส้นทางการขนส่ง
รหัสสั่งซื้อ SB2-9754060517
ปลายทาง (ย่อ) จิตตินันท์ สิงหะ /สระบุรี 18000