งานวิจัยด้านประมงชายฝั่ง
(CARDD RESEARCH)

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง

  • ค้นหางานวิจัยและเอกสารวิชาการ (coastal research)
  • ระบบติดตามงานวิจัยคงค้าง (เดิม)
  • ระบบติดตามงานวิจัย (กำลังพัฒนาใหม่)
  • แบบฟอร์มเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการของกองฯ
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการาของกองฯ